Finalizado
Sorteo de un Huawei Smart Watch 2
Ganador: U157804@